Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem

Dostępność cyfrowa

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://biblioteka.zakopane.eu/

Data publikacji strony internetowej: 2012-02-25

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-04-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone filmy na stronie nie posiadają audiodeskrypcji,
 • zamieszczone dokumenty w formie plików PDF i skanów nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • zdjęcia opublikowane na stronie nie posiadają opisów alternatywnych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość włączenia wersji kontrastowej strony,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu w szablonie strony i w treści artykułów,
 • możliwość zwiększenia odstępów w tekście,
 • powiększony kursor,
 • czytnik tekstu,
 • wariant strony w wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik,
 • możliwość wydrukowania treści artykułów,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB.

Strona nie posiada:

 • informacji o Bibliotece w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu,
 • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie ze strony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklaracja została poddana przeglądowi dnia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • Osobą kontaktową jest Piotr Jarosz
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon/fax: 18 20 66 438

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony (www.rpo.gov.pl).

 

Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Siedziba główna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego

Telefon/fax: +48 18 20 664 38

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres korespondencyjny: os. Łukaszówki 4a, 34-500 Zakopane

 1. Lokal biblioteki znajduje się na parterze. Do siedziby prowadzą 2 wejścia od osiedla Łukaszówki 4a, oznaczone jako Wypożyczalnia i Czytelnia. Przy obu wejściach znajduje się podjazd dla wózków.
 2. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia do Czytelni oraz na wprost po wejściu do Wypożyczalni.
 3. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia przeznaczone dla czytelników.
 4. Biblioteka posiada toaletę przystosowaną do osób z niepełnosprawnościami.
 5. Do siedziby biblioteki i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W czytelni znajduje się przenośna pętla indukcyjna wraz ze słuchawką i mikrofonem zewnętrznym.
 7. W bibliotece nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. W pobliżu biblioteki, na parkingu miejskim wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego - Oddział dla Dzieci i Młodzieży

Telefon: +48 18 20 140 06

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres korespondencyjny: ul. Zborowskiego 1, 34-500 Zakopane

 1. Lokal biblioteki znajduje się na parterze. Do siedziby prowadzi jedno wejście od osiedla Zborowskiego 1. Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków.
 2. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia.
 3. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia przeznaczone dla czytelników.
 4. Biblioteka posiada toaletę przystosowaną do osób z niepełnosprawnościami.
 5. Do siedziby biblioteki i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W bibliotece nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. W pobliżu biblioteki, na parkingu miejskim wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego - Filia Olcza

Telefon: +48 783 224 227

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres korespondencyjny: ul. Piszczory 13, 34-500 Zakopane

 1. Do pomieszczenia filii prowadzi jedno wejście, do którego można dostać się jedynie schodami, brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami oraz brak windy.
 2. Do siedziby biblioteki i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych.
 4. W bibliotece nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. W pobliżu znajduje się parking, z którego mogą korzystać osoby
  z niepełnosprawnościami, brak jest oznakowania miejsc dla tych osób.
 6. Filia zajmuje pomieszczenie wynajmowane, należące do Parafii Olcza i nie jest wyposażone w toaletę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego - Filia Skibówki

Telefon: +48 18 20 661 34

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres korespondencyjny: ul. Skibówki 2d, 34-500 Zakopane

 1. Do pomieszczenia filii znajdującego się na parterze prowadzi jedno wejście, do którego można dostać się jedynie schodami, brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Do siedziby biblioteki i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych.
 4. Biblioteka posiada toaletę przystosowaną do osób z niepełnosprawnościami.
 5. W bibliotece nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 6. Przed budynkiem znajduje się parking, z którego mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami, brak jest oznakowania miejsc dla tych osób.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego - Filia Harenda

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres korespondencyjny: ul. Harenda 23, 34-500 Zakopane

 1. Do pomieszczenia filii prowadzi jedno wejście, do którego można dostać się jedynie schodami, brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami oraz brak windy.
 2. Do siedziby biblioteki i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych.
 4. W bibliotece nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. W pobliżu znajduje się parking szkolny, z którego mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami, brak jest oznakowania miejsc dla tych osób.
 6. Filia zajmuje pomieszczenie wynajmowane i nie jest wyposażone w toaletę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego – Mediateka Stacja Kultura Zakopane

Telefon: +48 887 221 228

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres korespondencyjny: ul. Chramcówki 35A, 34-500 Zakopane

 1. Pomieszczenia Mediateki znajdują się na pierwszym piętrze i na poddaszu. Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd z poręczami dla wózków inwalidzkich.
 2. Recepcja znajduje się na każdym piętrze Mediateki.
 3. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia przeznaczone dla czytelników.
 4. Toalety przystosowane do osób z niepełnosprawnościami, znajdują się na pierwszym piętrze i na poddaszu.
 5. W budynku zamontowana jest winda.
 6. Do siedziby mediateki i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. Na pierwszym piętrze mediateki znajduje się przenośna pętla indukcyjna.
 8. Na podłogach zamontowane są elementy dotykowe w celu oznakowania ścieżek dla osób niewidomych.
 9. W bibliotece nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Do pobrania: wniosek o zapewnienie dostępności

Informacje dodatkowe:

 • pracownicy Biblioteki i filii znają podstawowe zasady obsługi osób ze szczególnymi potrzebami,
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na stronie internetowej jak również bezpośredniej pomocy tłumacza polskiego języka migowego,
 • istnieje możliwość skorzystania z urządzenia „CZYTAK PLUS - Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących” oraz z audiobooków,
 • osoby słabowidzące mogą skorzystać książek z dużą czcionką.

Polecamy

 • AUDIOBOOKI
 • NOWOŚCI KSIĄŻKOWE
 • Czytaj e-booki z LIBRA IBUK
 • Czytaj e-booki z LEGIMI
 • 1
 • 2

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im.Stefana Żeromskiego w Zakopanem

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im.Stefana Żeromskiego w Zakopanem

Miejska Biblioteka Publiczna wraz z 14 bibliotekami wiejskimi tworzy powszechną sieć placówek w powiecie. Rozpoczęta została komputeryzacja zbiorów bibliotecznych. Obecnie gdy liczy się szybki dostęp do informacji, biblioteka musi być zasobna i nowoczesna. Użytkownik może wyszukiwać interesujące książki w katalogu on-line. Zakopiańska Biblioteka jest otwarta na potrzeby Środowiska. Daje możliwość spędzenia wolnego czasu przy książce, czasopiśmie lub komputerze, a także pozwala poznać ciekawych ludzi - prelegentów czwartków literackich.

Znajdź nas

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Dane adresowe

os. Łukaszówki 4a, 34-500 ZAKOPANE

e-mail: mbp@biblioteka.zakopane.eu

dyrektor mgr Bożena Gąsienica

tel. 18-20-664-38 - wypożyczalnia i czytelnia

tel. 18-20-140-06 - oddział dla dzieci i młodzieży

 

filia nr 1 Olcza - tel. 783 224 227  

e-mail: olcza@biblioteka.zakopane.eu

filia nr 2 Skibówki 

e-mail: skibowki@biblioteka.zakopane.eu

filia nr 3 Harenda

e-mail: harenda@biblioteka.zakopane.eu

 

Mediateka Stacja Kultura Zakopane

ul. Chramcówki 35 A
34-500 Zakopane
email: mediateka@biblioteka.zakopane.eu

tel. 887 221 228